Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Dossier vliegroutes

Vonnis 30 mei 2018 m.b.t. milieustakingsverordening ingediend namens de burgemeesters van vijf noordrandgemeenten

Persconferentie 12/06/2018

De Grimbergse gemeenteraad en de gemeentelijke milieuraad dienen twee omstandige bezwaarschriften in tegen het actieplan omgevingslawaai van de Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE).
 
Op 30 mei 2018 sprak een Brusselse rechter zich uit over de milieustakingsvordering die namens de burgemeesters van vijf van de Noordrandgemeenten (Machelen, Vilvoorde, Grimbergen, Meise en Wemmel die langs de noordelijke grens met het Brussels Gewest liggen) werd ingediend wegens de steeds erger wordende vliegtuighinder voor de inwoners van deze gemeenten.

...

In zijn grondig gemotiveerd vonnis van 30 mei 2018 kwam de Nederlandstalige milieustakingsrechter te Brussel in de eerste plaats tot het besluit dat het ‘plan-Wathelet’ op onwettige wijze werd doorgevoerd: zo ontbraken, bijvoorbeeld, de vereiste milieu-impactstudies en publieksbevragingen. De rechter wees daarbij op het advies dat de afdeling wetgeving van de Raad van State in 2010 had gegeven bij een voorontwerp van de federale vliegtuigwet. In dat advies werd gesteld dat de Belgische Staat een juist evenwicht dient na te streven tussen het algemeen belang en de verschillende particuliere belangen in kwestie (met name het recht van elke Belg op een gezond leefmilieu, het recht op eerbiediging van het privéleven, en een verdeling van de geluidshinder met respect voor het gelijkheidsbeginsel: “iedere Belg is gelijk voor de wet”). Dit kon volgens de Raad van State enkel en alleen worden bekomen door een gedegen milieu-effectenbeoordeling, met inspraakmogelijkheid van het publiek.

(Gemeenschappelijke perstekst van de vijf burgemeesers uit de noordrandgemeenten.)

Grimbergen dient bezwaarschriften in tegen actieplan omgevingslawaai luchthaven

Persbericht 14/01/2016

De Grimbergse gemeenteraad en de gemeentelijke milieuraad dienen twee omstandige bezwaarschriften in tegen het actieplan omgevingslawaai van de Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE).
 
Nog tot 15 januari loopt een openbaar onderzoek over het actieplan omgevingslawaai van de Vlaamse Overheid. Het plan beschrijft nieuwe maatregelen m.b.t. lawaaihinder van de nationale luchthaven van Zaventem. Het gemeentebestuur van Grimbergen maakte samen met de milieuraad van dit openbaar onderzoek gebruik om ook hun bezwaren kenbaar te maken.
 
Burgemeester Marleen Mertens vat het engagement van de gemeente Grimbergen als volgt samen: " Een evenwichtige spreiding, ook over Brussel, is voor ons het enig aanvaardbaar scenario en daar blijven we voor vechten."

Schepen van leefmilieu Eddie Boelens vertolkt het allerbelangrijkste uit het zeer uitgebreide bezwaarschrift van de milieuadviesraad: "Om een algemene samenwerkingsovereenkomst tussen de federale overheid en de twee gewesten mogelijk te maken is het noodzakelijk dat het Vlaams gewest net zoals het Brussels gewest milieukwaliteitsnormen hanteert. Om deze kwaliteitsnormen te verzoenen met een rendabele uitbating van de luchthaven dient het Vlaams Gewest hierbij frequentienormen te hanteren waarbij het aantal overvluchten boven elke specifieke locatie beperkt wordt in functie van de afstand van deze locatie tot de startbaan."
 
Op 30 oktober heeft de Vlaamse Regering, op voorstel van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege, haar principiële goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van actieplan omgevingslawaai (tweede ronde) voor de luchthaven Brussel-Nationaal.Van 16 november 2015 tot en met 15 januari 2016 loopt er een openbaar onderzoek over het ontwerp geluidsactieplan voor de luchthaven Brussel-Nationaal. Rekening houdend met de gegeven adviezen en met de ingediende bezwaren of opmerkingen, zal het geluidsactieplan daarna definitief worden vastgesteld door de Vlaamse Regering.
 

Klik HIER om het bezwaarschrift van de gemeenteraad in verband met het LNE-Actieplan omgevingslawaai luchthaven te downloaden. (Gemeenteraad 17 december 2015).

Klik HIER om het bezwaarschrift van de milieuraad te downloaden.

Openbaar onderzoek ontwerp geluidsactieplan luchthaven Brussel-Nationaal

Persbericht 25/11/2015

Van 16 november 2015 tot en met 15 januari 2016 loopt er een openbaar onderzoek over het ontwerp geluidsactieplan voor de luchthaven Brussel-Nationaal.
 
Op vrijdag 30 oktober heeft de Vlaamse Regering, op voorstel van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege, haar principiële goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van actieplan omgevingslawaai (2e ronde) voor de luchthaven Brussel-Nationaal.
 
Over dit ontwerp van geluidsactieplan wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Van 16 november 2015 tot en met 15 januari 2016 ligt het ontwerp ter inzage van het publiek op onderstaand adres:
 
Vlaamse overheid - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid Dienst Milieuhinder, lokaal 7.P.43 Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 Brussel
 
Het ontwerp van actieplan kan via volgende link gedownload worden: http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/beleid/eu-richtlijn/openbaar-onderzoek-geluidsactieplannen
 
Adviezen, bezwaren of opmerkingen over het ontwerp van geluidsactieplan kunnen schriftelijk ingediend worden tot uiterlijk 15 januari 2016 via aangetekende brief naar bovenvermeld postadres of per e-mail naar milieuhinder@vlaanderen.be.
 
Rekening houdend met de gegeven adviezen en met de ingediende bezwaren of opmerkingen, zal het geluidsactieplan daarna definitief worden vastgesteld door de Vlaamse Regering. Het definitief vastgestelde geluidsactieplan zal op dat moment bij uittreksel worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en ook op deze website worden gepubliceerd.