Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Verkiezingen 26 mei 2019

De eerstvolgende verkiezingen vinden plaats op zondag 26 mei 2019. Het gaat om federale, regionale en Europese verkiezingen.

Wie moet stemmen

Voor Belgische kiezers en EU-onderdanen die geregistreerd werden, geldt er opkomstplicht. Wil je weten of je kiezer bent?

 
1. Ik ben Belg en woon in België
 
Voor Belgische kiezers geldt er opkomstplicht. Je bent kiezer als je:
 
- Belg bent op 01/03/2019;
- in Grimbergen woont op 01/03/2019:
- minstens 18 jaar oud bent op 26/05/2019;
- stemrecht hebt. 
 
Als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, mag je stemmen voor de regionale verkiezingen (Gewest- en Gemeenschapsparlementen), de federale verkiezingen (Kamer) en het Europees Parlement.

 
2. Ik ben Belg en woon in het buitenland, binnen de EU
 
Voor Belgische kiezers geldt er opkomstplicht. Er geldt een onderscheid voor Belgen die binnen of buiten de EU wonen.
 
Als je woonachtig bent in de EU, ben je kiezer als je:
- Belg bent op 01/03/2019;
- ingeschreven bent in de bevolkingsregisters gehouden in een Belgische consulaire beroepspost bij een lidstaat van de Europese Unie op 1 maart 2019
- gekozen hebt om je in te schrijven bij zijn consulaire beroepspost om te stemmen voor Belgische lijsten tijdens deze verkiezing
- minstens 18 jaar oud bent op 26/05/2019;
- stemrecht hebt.  

Dan mag je stemmen voor:

De Kamer en het Europees parlement, voor kandidaten op de Belgische lijsten:
 
In Grimbergen als Grimbergen je gemeente van aanhechting is:
- persoonlijk
- via volmacht
 
In de consulaire post waar je bent ingeschreven
- persoonlijk
- via volmacht
- per briefwisseling
 
Het Europees Parlement, voor kandidaten op een lijst in de EU-lidstaat van verblijf
 
Informeer je in dit geval bij de bevoegde lokale autoriteiten. 
 
Je mag dus niet stemmen voor de Regionale verkiezingen (Gewest- en Gemeenschapsparlement). 

 
3. Ik ben Belg en woon in het buitenland, buiten de EU
 
Er geldt een onderscheid voor Belgen die binnen of buiten de EU wonen.
 
Als je woonachtig bent buiten de EU, ben je kiezer als je:
 
- Belg bent op 01/03/2019;
- ingeschreven bent in een consulaire post op 01/03/2019;
- minstens 18 jaar oud bent op 26/05/2019;
- stemrecht hebt. 
 
Dan mag je stemmen voor:
 
De Kamer en het Europees parlement, voor kandidaten op de Belgische lijsten:
 
In Grimbergen als Grimbergen je gemeente van aanhechting is:
- persoonlijk
- via volmacht
 
In de consulaire post waar je bent ingeschreven
- persoonlijk
- via volmacht
- per briefwisseling
 
Het Europees Parlement, voor kandidaten op een lijst in de EU-lidstaat van verblijf
 
Informeer je in dit geval bij de bevoegde lokale autoriteiten. 
 
Je mag dus niet stemmen voor de Regionale verkiezingen (Gewest- en Gemeenschapsparlement). 

 
4. Ik ben EU-onderdaan en woon in Grimbergen
 
Ben je onderdaan van een EU-lidstaat én woon je in Grimbergen? Dan kan je je laten registreren voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019. Alleen na goedkeuring van deze registratie geldt er opkomstplicht. 
 
Als je reeds voor eerdere Europese verkiezingen je registratie deed, hoef je dit niet opnieuw te doen.
 
Opgelet: de registratie voor de gemeenteraadsverkiezingen verschilt van de registratie voor de Europese verkiezingen. Als je de registratie deed voor de gemeenteraadsverkiezingen (bijvoorbeeld voor die van 14 oktober 2018), ben je niet automatisch geregistreerd voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019.
 
1. Je bezit de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie;
2. Je woont in Grimbergen op 01/03/2019;
3. Je bent minstens 18 jaar oud ten laatste op 26/05/2019;
4. Je hebt stemrecht;
5. Vul het registratieformulier in en bezorg het ondertekend aan de dienst Bevolking en Burgerlijke stand, per brief of digitaal naar verkiezingen@grimbergen.be.
 
Als je het registratieformulier niet via de post hebt ontvangen, kan je het HIER downloaden. 
 
Nadien ontvang je een brief waarin we je laten weten of je registratie al dan niet werd goedgekeurd.
 
Voor meer info kan je terecht op de website www.europeanelections.belgium.be.

Volmachten

Opkomstplicht betekent dat je naar het kieslokaal moet gaan, maar dat je niet verplicht bent om een stem uit te brengen. Je kan dus blanco stemmen. 
 
In bepaalde omstandigheden kan je echter als kiezer niet zelf naar het stemlokaal gaan om te stemmen. Je moet in dat geval een andere kiezer in jouw naam laten stemmen door hem / haar een volmacht te geven.

Je kan een volmacht geven aan iedere andere kiezer volgens onderstaand schema:


Volmachtgever

Volmachthouder moet zijn:

Volmachthouder moet stemmen in:

Belg in België

Belg

Grimbergen

Belg in het buitenland

Belg die in Grimbergen stemt

Grimbergen

Europeaan in België

Belg of een Europeaan die geregistreerd is

GrimbergenIedere kiezer kan slechts één volmacht krijgen. Hij kan dus geen volmachthouder zijn voor verschillende personen.
 
Je vult een volmachtformulier in. 
 
Dit kan je:
- verkrijgen aan de dienst bevolking en burgerlijke stand in het gemeentehuis (zonder afspraak, tijdens de openingsuren);
- downloaden via de website van de FOD Binnenlandse Zaken;

 
Onderteken beiden het ingevulde document: zowel jijzelf als de persoon die in jouw plaats gaat stemmen (je volmachthouder). Voeg de benodigde attesten bij dit formulier.
 
Een overzicht van de nodige attesten vind je hier:

 
 
 

Reden

Welk attest heb je nodig

Wie geeft dit attest?

Bezoek aan het gemeentehuis nodig?

Medische redenen (ziekte of handicap)

Een medisch attest

Een dokter (deze mag zelf geen kandidaat zijn)

                Neen

Beroeps- of dienstredenen (zowel binnen- als buitenland

Een attest van de werkgever dat je om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen

Je werkgever

                Neen

Je bent in het buitenland samen met iemand van je gezin die daar moet werken

een attest van de werkgever dat een persoon van je gezin om beroeps- of dienstredenen in het buitenland is

De werkgever

                Neen

je bent (gezinslid van) een schipper, marktkramer of kermisreiziger

een attest van uitoefening van een beroep

Dienst bevolking van het gemeentehuis

                Ja

vrijheidsbeneming (gevangenis, psychiatrische instelling, …)

een attest van vrijheidsbeneming

de directie van de inrichting waar je je bevindt

               Neen

je geloofsovertuiging

een attest van geloofsovertuiging

de religieuze overheid

               Neen

studieredenen

een studieattest

de directie van je onderwijsinstelling

               Neen

Vakantie in het buitenland (met bewijsstukken: een reservatie bij een reisbureau, een kopie van een hotelvoucher, een kopie van een vliegtuigticket, ...)

uiterlijk op 25 mei 2019 aan te vragen: volmachtgeving bij verblijf in het buitenland om andere dan beroepsredenen

de infobalie van het gemeentehuis

               Ja

Vakantie in het buitenland (zonder bewijsstukken)

uiterlijk op 25 mei 2019 aan te vragen: verklaring op erewoord

de infobalie van het gemeentehuis

               Ja


Op de dag van de verkiezingen gaat de persoon aan wie je een volmacht gaf naar het stembureau dat vermeld stond op jouw oproepingsbrief. Daar geeft hij volgende documenten af aan de voorzitter van het stembureau:
 
- jouw oproepingsbrief (of duplicaat);
- het ingevulde en ondertekende volmacht formulier;
- het attest dat de reden van je afwezigheid bewijst;
- zijn eigen identiteitskaart;
- zijn eigen oproepingsbrief.
 
Als je niet gaat stemmen en ook geen volmacht geeft, ben je wettelijk niet in orde.
 
Wij raden je in dat geval aan om volgende documenten te bezorgen om je afwezigheid zo goed mogelijk te verantwoorden:
 
- je oproepingsbrief,
- het bewijs van de reden waarom je niet kan stemmen of een brief waarin je die reden uitlegt en waarbij je de brief ondertekent.
 
Als je je in het buitenland bevindt en je geen bewijsstuk(ken) kan verzamelen om aan te tonen dat je daar in het buitenland bent, vraag je ter plaatse een bewijs van verblijf aan, afgeleverd door de plaatselijke overheid, politiekantoor...
 
Deze documenten kan je, zonder afspraak en tijdens de openingsuren, aan het onthaal van het gemeentehuis afgeven. Je kan deze op de dag van de verkiezingen ook laten afgeven aan de voorzitter van het stembureau waar je moet stemmen. Deze documenten worden vervolgens bezorgd aan de vrederechter, die zal oordelen of je (on)wettig afwezig was. 
 
Meer informatie vind je hier:
https://verkiezingen.fgov.be/kiezers/wat-als-men-niet-beschikbaar-is-op-de-dag-van-de-stemming

Wat heb je nodig om te kunnen stemmen

Je oproepingsbrief en je identiteitskaart.
Je oproepingsbrief ontvang je met de post. Deze wordt in de loop van de maand mei verstuurd.
Als je geen oproepingsbrief ontving of je bent hem verloren, kan je vanaf 15 mei tot op de dag van de verkiezingen een kopie aanvragen in het gemeentehuis (zonder afspraak en tijdens de openingsuren).
Je kan het duplicaat ook via mail aanvragen vanaf 15 mei. Je stuurt je aanvraag met vermelding van je naam, voornaam, rijksregisternummer of geboortedatum naar verkiezingen@grimbergen.be.

Gemeentehuis op 25 en 26 mei uitzonderlijk open voor attesten verkiezingen

Klik HIER voor meer informatie.

Politiebesluiten verkiezingen 2019

Klik HIER om het politiebesluit van 11 maart 2019 te bekijken naar aanleiding van de verkiezingen van 26 mei 2019 waarbij de provinciegouverneur de aandacht vestigt om het rustig en ordelijk verloop van de verkiezingscampagne te verzekeren.

Klik HIER om het politiebesluit van 11 maart 2019 te bekijken naar aanleiding van de verkiezingen van 26 mei 2019 i.v.m. de stemlocaties en de borden voor verkiezingspubliciteit.