Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Ruimtelijke Planning

De bedrijvenbehoeftestudie is erop gericht een inzicht te verschaffen in de toekomstige ruimtebehoeften voor bestaande en nieuwe bedrijven in de gemeente Grimbergen. Daartoe wordt, op basis van trends en recente cijfers rond bestaande invullingen, vraag en aanbod, een prognose uitgezet voor de korte en lange termijn.
 
Concreet gaat dit onderzoek na of de vraag naar nieuwe ruimte voor bedrijvigheid kan worden opgevangen binnen het bestaande aanbod.
Indien de vraag het aanbod overstijgt, zal nagegaan worden waar en hoe een nieuwe duurzaam bedrijventerrein kan worden voorzien.

Grimbergen wil op deze manier haar ruimtelijk beleid voor ondernemingen ondersteunen.

De woonbehoeftestudie is digitaal beschikbaar. Ze werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 april 2019.”
Het document is hier terug te vinden.

In Grimbergen gelden volgende ruimtelijke beleidsplannen
- Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
- Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
- Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant
- Ruimtelijk Structuurplan Grimbergen

Een beleidsplan geeft in tekst en beeld de gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor een bepaald gebied weer. Deze beleidsdocumenten zijn bindend voor de overheid en zij stelt op basis ervan haar bestemmnigsplannen op.

Grimbergen kent volgende types bestemmingsplannen
- Gewestplan
- Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
- Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)
- Verkaveling

Aan een bestemmingsplan zijn voorschriften gekoppeld waar u bij het ontwerpen rekening mee moet houden. Beperkte afwijkingen zijn mogelijk maar u neemt hiervoor best contact op met onze dienst. Het gewestplan en de RUP's kan u online raadplegen. Het grafisch plan en de voorschriften van een BPA of verkaveling kan u aan het loket inkijken, of u stuurt ons een mail en dan bezorgen wij u deze digitaal.

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening kunt u via deze link raadplagen.