Gewijzigde openingsuren recyclageparken (containerpaken) tijdens hittegolf.

Klik HIER voor meer informatie.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Milieunieuws

Oproep: voorzitter, effectieve leden en plaatsvervangers gezocht voor de Milieuraad


WAT

De milieuraad is een adviesraad bevoegd om de gemeente te adviseren over het milieu-, klimaat-, en natuurbeleid. De milieuraad bestaat uit leden van milieu- en natuurverenigingen en geïnteresseerde particulieren.

Nu er een nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd, dient ook de milieuraad opnieuw samengesteld te worden. Bent u geïnteresseerd in gemeentelijke milieu-, klimaat- en natuurthema‘s en bent u bereid om tijd vrij te maken om deel te nemen aan de vergaderingen en hiervoor de nodige documenten en rapporten door te nemen? Er wordt gewerkt met diverse werkgroepen volgens thema.

De milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu-en natuuraangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief en op niet dwingend verzoek initiatieven ontplooien.

Kandidaatstelling Vul het kandidatuurstellingsformulier in en stuur het vóór 31 mei 2019 door naar:
Dienst Leefmilieu - Prinsenstraat 3 - 1850 Grimbergen
02 260 13 30 - gemeentebestuur@grimbergen.be
 
Het kandidatuurstellingsformulier kan u hier downloaden

Ecologisch bermbeheer in Grimbergen


Het Bermbesluit

Sinds het Bermbesluit van 27 juni 1984 mag een berm niet voor 15 juni gemaaid worden en een eventuele tweede maaibeurt mag pas na 15 september. Het maaisel moet binnen de tien dagen afgevoerd worden. Pesticiden? Die zijn niet toegestaan.
Deze data zijn belangrijk om dieren en planten meer kans te geven. Na 15 juni is de voorjaarsbloei grotendeels voorbij en hebben bepaalde soorten de kans gehad zaad te vormen. Worden ze dan afgemaaid, dan vallen de zaden op de grond en kunnen ze het volgende jaar kiemen. Hetzelfde geldt voor de zomerbloeiers, daarom mag een tweede maaibeurt pas na 15 september gebeuren. Bloeiende planten trekken duizenden insecten aan die op zoek zijn naar geschikte voedselbronnen als nectar en pollen. Een rijk insectenleven trekt dan weer andere dieren aan zoals spinnen, vogels, zoogdieren en amfibieën. Het maaisel mag niet blijven liggen omdat de bodem anders te rijk wordt. Daarvan zouden vooral grassen en brandnetels profiteren. Hoe voedselarmer de bodem, hoe meer soorten planten en kruiden er kunnen voorkomen.

Bermbeheerplan

Af en toe is er toch een afwijking nodig. Uit verkeerstechnische, landschappelijke of ecologische redenen. Dergelijke afwijkingen worden gemotiveerd in een bermbeheerplan. Wat Grimbergen betreft gaat het over een maaibeurt in mei. Om de belangrijkste bloeiwaarde van een aantal bermsegmenten te behouden en bevorderen is het noodzakelijk dat deze reeds begin mei kunnen gemaaid worden. Bovendien zijn er een aantal segmenten waar een veiligheidsmaaibeurt dient uitgevoerd te worden.

De maaidata

Een overzicht van de gedetailleerde planning van de te maaien bermen vindt u hier.

Vragen?

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening (Jessika Doms, jessika.doms@grimbergen.be, 02/260 13 33).

openbaar onderzoek waterbeheerplanning

Water belangt ons allemaal aan. Daarom geven we iedereen de kans om mee vorm te geven aan het waterbeleid van de toekomst.
Vandaag 19 december 2018 start het openbaar onderzoek over de waterbeleidsnota 2020-2025 en het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.
De waterbeleidsnota is een beleidsdocument met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties.
Het tijdschema en werkprogramma informeert over het voorbereidingsproces voor de volgende stroomgebiedbeheerplannen. Bijzondere aandacht gaat naar de inspraakmogelijkheden bij de voorbereiding van de plannen.
Het openbaar onderzoek loopt tot en met 18 juni 2019.
Meer informatie kan u vinden op de website www.volvanwater.be